Ruth Iniesta a špan?lské scénické kuplety

Opera+ | 31 mayo 2017

Crítica sobre Trilogía de Tonadillas de Blas de Laserna (1751 - 1816) @ Prague Spring International Music Festival

T?etí setkání se špan?lskou hudbou na Pražském jaru se neslo v duchu staré hudby. 30. kv?tna v Rudolfinu hostoval soubor Forma Antiqva pod vedením cembalisty Aaróna Zapica a s trojicí mladých p?vc? Ruth Iniestou (soprán), Juanem Manuelem Padrónem (tenor) a Sebastiou Perisem (baryton). Na programu byla scénická hudba osmnáctého století, tonadilly Blase de Laserny.

Tonadilla je krátký scénický kuplet s mravou?ným, vlasteneckým nebo komickým nám?tem, který se provozoval v divadlech jako krátké intermezzo o p?estávkách mezi ?ástmi dramatu. Laserna, usazený v Madridu jako divadelní skladatel, jich zkomponoval hodn? p?es sedm set. Krom? toho také psal koncerty, opery, scénickou hudbu a písn?, z nichž n?které zlidov?ly. Laserna byl bojovníkem za národní charakter špan?lské hudby, která stále siln?ji podléhala italským vliv?m. Založil dokonce školu pro p?vce scénických kuplet?, nesetkal se ale s úsp?chem.
Na v?erejším ve?eru jsme (bez p?estávky) mohli sledovat t?i tonadilly Blase de Laserny: Stará Hispánie pro sólový soprán a doprovod, jako protipól Moderní Hispánie a mezi nimi komická scéna Regenschori a jeho dcera, s jednoduchou zápletkou o prozrazení tajné lásky a s oblíbenou postavou Lazebníka.
Prvního díla se ujala sopranistka Ruth Iniesta, která s velmi výmluvnými gesty a jižanským temperamentem vytvo?ila alegorickou postavu Staré Hispánie. Ta v kupletu poukazuje na úpadek n?kdejší sv?tové velmoci za vlády Bourbon? osmnáctého století, na?íká nad ztrátou hodnot a dobrých mrav?, tepe moderní nešvary. Zp?v je zdoben girlandami koloratur, které nezap?ou vliv flamenka a maurské hudby. Ruth Iniesta má mimo?ádn? pevnou intonaci, hezký plný témbr hlasu, odleh?enou techniku a cit pro stylovou interpretaci. Zárove? je zábavné ji p?i zp?vu pozorovat, má výte?ný jevištní talent a v Rudolfinu se snažila jej maximáln? uplatnit.
Velmi dob?e jí v tom sekundovali i oba pánové v kupletu Regenschori a jeho dcera. Tenorista Juan Manuel Padrón vytvo?il postavu Lazebníka a tajného milence ?iperné dcerky, Sebastiá Peris p?edstavoval p?ísného otce regenschoriho, který dvojici takzvan? nachytá a za?nou rozmíšky kolem s?atku, v?na a podobn?. Jednoduchá zápletka, parodování, p?vecká tria a dua se hodn? blíží tomu, jak známe operu osmnáctého století (Blas de Laserna tvo?il i pod Haydnovým vlivem). Nebylo zde nic zvláš? náro?ného nebo virtuózního, nicmén? byla to p?íjemná a zda?ilá ukázka u nás dosud nehrané hudby.
Na poslední tonadillu Moderní Hispánie se sopranistka oblékla do sou?asné módy, jaká se b?žn? nosí na ulici – v kalhotách a s mobilem v ruce se nakrucovala a d?lala si na pódiu Rudolfina selfí?ka. Text kritizuje staré pom?ry, zpochyb?uje zašlé hodnoty, jsou tu i odbo?ky jako bolera a písn?. Vskutku originální útvar a hudební ?e? také. Zde bych ráda zmínila hudební doprovod: tvo?il jej neuv??iteln? úsporný aparát souboru Forma Antiqva – jen dvoje housle, dv? flétny, dva lesní rohy, kytara a cembalo. P?esto byl výsledek plnohodnotný, opravdu jste m?li dojem, že sedíte v divadle a sledujete operu, velký orchestr tu nechyb?l. Velmi p?kný byl melancholický duet flétny s kytarou na za?átku tonadilly o regenschorim, zvuk malé barokní kytary (mnohem menší než dnešní koncertní „špan?lky“) byl ohromn? výrazný a barevný. Soubor hrál s vervou a s chutí. Mezi tonadillami uvedl klasicistn? formulované overtury Vincenta Basseta, Lasernova sou?asníka a houslisty královského divadla v Madridu.
Škoda, že tento ve?er navštívilo mén? poslucha?? než jiné koncerty, sál byl asi ze t?etiny prázdný. Bylo to velice osv?žující setkání s osobitou hudbou, která v sob? dokázala snoubit vlivy evropské, exotické i domácího špan?lského folkloru.

SVATAVA BARAN?ICOVÁ

Enlace

https://operaplus.cz/ruth-iniesta-spanelske-scenicke-kuplety/


Otras críticas sobre el mismo concierto

Medea, tonadillas, písn? z Auvergne a Petr Wajsar v Operním panoramatu Heleny Havlíkové (Lidovky) junio 2017
Špan?lská linka Pražského jara je bezesporu oživením p?i objevování u nás p?ece jen mén? známé kultury, nicmén? výb?r pozvaných um?lc? by m?l být prov??ován d?kladn?ji. Program souboru Forma Antiqva zn?l zajímav? - prost?ednictvím skladatele Blase de Laserny (1751-1816) toto komorní uskupení se specializací na starou hudbu p?ivezlo tonadillas escénicas , specifický žánr špan?lského hudebního divadla p?elomu 18. a 19. století. Tyto scénické kuplety s písni?kami a pop?vky vycházejícími ze špan?lského folklóru v kombinaci s vlivy italské opery a...

Music from behind the Pyrenees (Harmonie) junio 2017
The second concert, 30. 5. Hall of the Rudolfinum, presented a repertoire of well-known and even less actually very local. There were three tonadillas, short dramatic sketches, which usually form intermezzo, Madrid dominated theaters during the Enlightenment. The author was a master of the genre, Blas de Laserna (1751-1816), whose songs of the evening added a few more sentences from Vicente instrumental Bassett (1748-1762). Lasernovy tonadillas are notable for their high and low mixing style while Spanish and Italian elements. The result is an original, almost pololidové theater, reminiscent...

Premios

Premios MIN de la Música Independiente - Mejor Álbum de Música Clásica 2018 para «Concerto Zapico Vol. 2»

NPR Music's Best Classical Albums Of 2018 para «Concerto Zapico Vol. 2».

Premio GEMA al Mejor Grupo de Música Barroca (s. XVIII) y del Clasicismo 2016.

Premio GEMA a la Mejor Producción Discográfica 2016 por "Crudo Amor - Agostino Steffani" (Winter & Winter).

"Asturiano del Mes" del periódico La Nueva España, Excelente Audio Clásica, Excepcional Scherzo, Goldberg 4 estrellas, "Grupo del Año 2010" de la TV del Principado de Asturias, Melómano de Oro, Nomination ICMA 2011, 2012 & 2014, Prelude Classical Music, "Premios de la Música en Asturias" 2012, Premio Serondaya a la Innovación Cultural 2012, Recomendado CD Compact, Ritmo Excelente, Supersonic Pizzicato, Toccata CD of the month.

Contacto

Universo Zapico
Sara Illana, oficina
sara@universozapico.com
(+34) 603 834 132

c/ Ramón y Cajal, 18 - 3º Izq.
33900 Langreo, Asturias (España)
universozapico.com


Impacta

Communications & Marketing
Marcos Blanco Hermida, manager
(+34) 910 289 802
(+34) 605 982 131

Madrid (Spain)
impactarte.es

Patrocinadores


Aviso legal

Información y aviso legal