Medea, tonadillas, písn? z Auvergne a Petr Wajsar v Operním panoramatu Heleny Havlíkové

Lidovky | 6 junio 2017

Crítica sobre Trilogía de Tonadillas de Blas de Laserna (1751 - 1816) @ Prague Spring International Music Festival

Špan?lská linka Pražského jara je bezesporu oživením p?i objevování u nás p?ece jen mén? známé kultury, nicmén? výb?r pozvaných um?lc? by m?l být prov??ován d?kladn?ji.

Program souboru Forma Antiqva zn?l zajímav? - prost?ednictvím skladatele Blase de Laserny (1751-1816) toto komorní uskupení se specializací na starou hudbu p?ivezlo tonadillas escénicas , specifický žánr špan?lského hudebního divadla p?elomu 18. a 19. století. Tyto scénické kuplety s písni?kami a pop?vky vycházejícími ze špan?lského folklóru v kombinaci s vlivy italské opery a jejími koloraturními áriemi byly u divák? velmi populární. Krátké deseti – dvaceti minutové výstupy na témata z b?žného života, ?asto se satirickým ost?ím, oživovaly p?estávky mezi „vznešenými“ zarzuelami na mytologické nám?ty. P?edstavení se provozovala za vstupné v tzv. corral de comedias, ve?ejn? p?ístupných ?áste?n? zast?ešených divadelních dvorech.

Provedení souborem Forma Antiqva však m?lo k „oživování“ daleko. Díla sama p?itom vtip nepostrádají: program zahájil sólový kuplet Staré Hispánie (soprán), která pohoršen? „lkala“ nad ztrátou starých dobrých mrav?, a uzav?el sólový kuplet Moderní Hispánie (soprán), která sice horliv? obhajuje moderní „výst?elky“, ale na záv?r p?iznává, že sv?t se m?ní k horšímu. Mezi t?mito sólovými tonadillami zazn?l kuplet s jednoduchým p?íb?hem Regenschoriho dcery (soprán), za kterou tajn? chodí Lazebník (tenor). Jednou je však otec (baryton) p?istihne a po handrkování o v?no a manželskou v?rnost scénka kon?í smírem a svatbou.

Je otázka, nakolik bylo Rudolfinum tím nejvhodn?jším prostorem pro takovou produkci. Forma Antiqva zvolila poloscénické provedení s n?kolika moderními židlemi kolem orchestru na pódiu a sólisty v kostýmech – Stará Hispánie se v rudých p?iléhavých šatech ovívala v?jí?em, zatímco ta Moderní nakrá?ela v p?iléhavých kalhotách a po?izovala si s hrá?i orchestru sefl?íka. Lazebník v bílé halen? a krémové vest? a kalhotách máchal ru?níkem, Regenschori sv?j status vyjád?il ?erným oblekem, kloboukem a h?lkou. Dcera z?stala v rudých šatech. I když se sólisté snažili o jednoduché, však prvoplánové herecké akce, protože neum?li své party kompletn? zpam?ti, uchylovali se k notovému pultu. Sopranistka Ruth Iniesta má sice pr?razný subretní soprán a nazna?ila i smysl pro humor a nadsázku, ale na dva sólové výstupy a postavu Regenschoriho dcery byla škála jejího p?veckého i hereckého projevu jednotvárná. Tenor Juana Manuela Padróna a zejména baryton Sebastii Perise zanikaly i p?i doprovodu komorn? obsazeného orchestru s dvojicemi fléten, lesních roh?, houslí a violoncellem, kytarou a cembalem. Orchestr pak vedením cembalisty Aaróna Zapica hrál navíc nep?esn?, mdle a hlavn? v p?ípad? prvního houslisty zoufale falešn?.

V konkurenci našich soubor?, které se specializují na starou hudbu a uvád?jí i scénické žánry – Collegium 1704, Collegium Marianum nebo Ensemble Baroque, Forma Antiqva neobstála. Vystoupení navodilo nep?íjemné asociace se „zájezdovkami“, kdy se na „oblasti“ prodá i to, co by v metropoli neobstálo. P?ivézt takový program na prestižní festival, jakým je Pražské jaro, byl omyl.

Enlace

http://www.lidovky.cz/medea-tonadillas-pisne-z-auvergne-a-petra-wajsar-v-opernim-panoramatu-heleny-havlikove-grm-/kultura.aspx?c=A170608_110822_ln_kultura_jto


Otras críticas sobre el mismo concierto

Music from behind the Pyrenees (Harmonie) junio 2017
The second concert, 30. 5. Hall of the Rudolfinum, presented a repertoire of well-known and even less actually very local. There were three tonadillas, short dramatic sketches, which usually form intermezzo, Madrid dominated theaters during the Enlightenment. The author was a master of the genre, Blas de Laserna (1751-1816), whose songs of the evening added a few more sentences from Vicente instrumental Bassett (1748-1762). Lasernovy tonadillas are notable for their high and low mixing style while Spanish and Italian elements. The result is an original, almost pololidové theater, reminiscent...

Ruth Iniesta a špan?lské scénické kuplety (Opera+) mayo 2017
T?etí setkání se špan?lskou hudbou na Pražském jaru se neslo v duchu staré hudby. 30. kv?tna v Rudolfinu hostoval soubor Forma Antiqva pod vedením cembalisty Aaróna Zapica a s trojicí mladých p?vc? Ruth Iniestou (soprán), Juanem Manuelem Padrónem (tenor) a Sebastiou Perisem (baryton). Na programu byla scénická hudba osmnáctého století, tonadilly Blase de Laserny. Tonadilla je krátký scénický kuplet s mravou?ným, vlasteneckým nebo komickým nám?tem, který se provozoval v divadlech jako krátké intermezzo o p?estávkách mezi ?ástmi dramatu. Laserna, usazený v...

Premios

NPR Music's Best Classical Albums Of 2018 para «Concerto Zapico Vol. 2».

Premio GEMA al Mejor Grupo de Música Barroca (s. XVIII) y del Clasicismo 2016.

Premio GEMA a la Mejor Producción Discográfica 2016 por "Crudo Amor - Agostino Steffani" (Winter & Winter).

"Asturiano del Mes" del periódico La Nueva España, Excelente Audio Clásica, Excepcional Scherzo, Goldberg 4 estrellas, "Grupo del Año 2010" de la TV del Principado de Asturias, Melómano de Oro, Nomination ICMA 2011, 2012 & 2014, Prelude Classical Music, "Premios de la Música en Asturias" 2012, Premio Serondaya a la Innovación Cultural 2012, Recomendado CD Compact, Ritmo Excelente, Supersonic Pizzicato.

Patrocinadores

Contacto

Universo Zapico
gerente@universozapico.com
www.universozapico.com

(+34) 657 987 290
c/ Ramón y Cajal, 18 - 3º Izq.
33900 Langreo, Asturias (España)

Aviso legal

Información y aviso legal